I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(tj. Dz.U z 2020. poz. 344 z poźn. zm.).

2. Sprzedawca – Design Light Sp. z o. o. z siedzibą w Głuchołazach (48-340), ul. Wrocławska 1B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000459222, legitymująca się nadanym numerem NIP: 7532432005 oraz REGON: 161526823, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł.

3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, na zawarcie Umowy Sprzedaży wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług lub zamierza zawrzeć albo zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.

4. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Quasi-Konsument - osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

6. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: www.designlight.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży.

7. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.

8. Towary – produkty wskazane i opisane w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Wszystkie Towary są nowe i nie posiadają wad prawnych i fizycznych.

9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług oraz zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientami Umów Sprzedaży.

2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Warunkiem korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient równocześnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

4. Usługi polegają na:

 1.  nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi przeglądania zawartości Sklepu Internetowego, zapoznawania się z opisami i zdjęciami Towarów,
 2.  nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi rejestracji i stworzenia konta klienta, dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje konto”, za pośrednictwem którego Klient może: składać Zamówienia, sprawdzać status złożonego Zamówienia,
 3.  nieodpłatnym umożliwieniu korzystania z formularza kontaktowego, dostępnego w Sklepie internetowym w zakładce „Kontakt”.

5. Warunkiem technicznym do korzystania z Usług jest posiadanie przez Klienta narzędzia wyposażonego w kartę graficzną, przystosowanego do korzystania z sieci Internet i posiadającego do niego dostęp. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego.

6. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Klientów oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub utratę renomy.

8. Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych z prawdą. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. 9. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.

10. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie uzyskane dane osobowe Klientów, konieczne do realizacji transakcji, będą wykorzystane wyłącznie w tym celu i na zasadach wskazanych w części VII Regulaminu, i nie zostaną udostępnione osobom trzecim.

11. Dane kontaktowe, które pozwalają Konsumentowi szybko i efektywnie skontaktować się ze Sprzedawcą, są następujące:

 1. adres korespondencyjny: ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy,
 2. e-mail: sklep@designlight.pl,
 3. numer telefonu: +48 603 983 727.

12. Przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 787 z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego przewidują odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Konsumenta za zgodność świadczenia z zawartą z Konsumentem umową.

13. Sprzedawca umożliwia umieszczanie w Sklepie Internetowym opinii o oferowanych w sklepie Towarach. Opinie te są umieszczane wyłącznie przez osoby, które faktycznie dokonały zakupu Towaru. Sprzedawca podejmuje stosowne środki, aby zapewnić, że publikowane opinie pochodzą wyłącznie od osób, które rzeczywiście użyły lub zakupiły dany Towar. Środki te obejmują w szczególności udostępnienie łącza do umieszczenia opinii wyłącznie na adres e-mail, z którego dokonano zakupu Towaru. W Sklepie Internetowym publikowane są wszystkie opinie, niezależnie od tego, czy nabywca Towaru ocenił Towar pozytywnie, czy negatywnie. Sprzedawca nie oferuje żadnych korzyści w zamian za wystawienie pozytywnej lub wycofanie negatywnej opinii. Więcej informacji na temat umieszczania w Sklepie Internetowym opinii o oferowanych w sklepie Towarach znajduje się w odnośniku umieszczonym w zakładce „Komentarze” przy każdym ocenionym Towarze.

III. Składanie i realizacja Zamówień

1. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy i innych płatności, o których mowa w Regulaminie.

2. Umowę Sprzedaży zawrzeć może zarejestrowany i niezarejestrowany Klient poprzez złożenie i opłacenie Zamówienia.

3. Wyboru Towaru i jego ilości, który ma zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży, Klient dokonuje poprzez dodanie Towarów do koszyka Klienta.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący:

 1. zatwierdzi zawartość (w zakresie rodzaju, właściwości oraz ilości Towarów) koszyka Klienta,
 2. prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,
 3. określi formę płatności (przelew/pobranie) oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon/faktura),

5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i złożone drogą elektroniczną Sprzedawca odpowiada od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 16.00.

6. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty przelewem, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany poniżej w części IV pkt. 5 Regulaminu lub na przesłanej przez Sprzedawcę fakturze proforma. Płatność powinna nastąpić w terminie do 7 dni od dnia doręczenia Klientowi faktury proforma.

7. Termin realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 8 poniżej, wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) albo od daty zaksięgowania zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy (przy płatności przelewem). Podstawą realizacji Umowy Sprzedaży nie jest przesłane przez Klienta potwierdzenie przelewu. 8. W przypadku, gdy złożone Zamówienie nie może być zrealizowane w czasie wskazanym powyżej w punkcie 7 oraz gdy dla realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę konieczna jest zmiana zamawianej przez Klienta ilości, Klient zostanie poproszony o dodatkową akceptację podanych warunków. Produkty oznaczone statusem dostępności "na zamówienie" realizowane są pod zamówienie Klienta i termin realizacji może wydłużyć się do 2 tygodni. Produkty oznaczone opisem "wkrótce w sprzedaży" będą wkrótce udostępnione dla Klientów.

9. Do Towaru Sprzedawca załącza dokument sprzedaży zgodnie z wyborem Kupującego oraz wszystkie pozostałe wymagane prawem dokumenty i informacje, o ile nie zostały wcześniej przesłane przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej.

10. Faktury za produkty zakupione w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, w tym faktury korygujące, będą wystawiane i doręczane Kupującemu w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Kupujący niniejszym wyraża zgodę na stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

12. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

IV. Warunki dostawy

1. Zakupione Towary dostarczane są na terenie Polski na koszt Klienta przez przedsiębiorstwa kurierskie GLS, DPD i UPS na adres wskazany przez Klienta lub przez firmę kurierską Inpost do paczkomatów Inpost.

2. Koszt dostawy na zasadach wskazanych powyżej w punkcie 1 wynosi:

 1. wysyłka kurierem GLS, DPD lub UPS: 15 PLN brutto (przelew) lub 19 PLN brutto (płatność za pobraniem) przy łącznej wadze Towarów nie przekraczającej 30 kg i jest odrębnie wskazany w dokumencie zakupu. Koszty dostawy Towarów o łącznej wadze powyżej 30 kg oraz do pozostałych krajów będą ustalane indywidualnie po złożeniu Zamówienia, lecz przed zawarciem Umowy Sprzedaży w oparciu o cennik GLS, DPD i UPS. Przy równoczesnym zamówieniu większej ilości Towarów Kupujący uiszcza jedną opłatę za dostawę.
 2. wysyłka do paczkomatów Inpost: 13 PLN brutto (przelew) przy łącznej wadze Towarów nie przekraczającej 25 kg i jest odrębnie wskazany w dokumencie zakupu.

3. W przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 500,00 PLN (zamówienia za pobraniem i płatne przelewem) Sprzedawca w pełni pokrywa koszty dostawy na terenie Polski.

4. Sprzedawca informuje, iż przesyłki dostarczane są przez firmy kurierskie w ciągu 48 godzin od momentu nadania. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę dostarczenia przesyłki (większość przesyłek dostarczana jest w godzinach 11.00 – 17.00).

5. Dane Sprzedawcy do przelewu: Design Light Sp. z o.o. ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, mBANK numer rachunku bankowego dla wpłat w złotówkach: PL 23 1140 1788 0000 3333 5800 1001.

6. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać: dane Kupującego oraz informację: "przelew sklep internetowy".

7. UWAGA: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego wskazania przez Klienta informacji w zakresie danych do faktury bądź adresu dostawy.

8. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

V. Reklamacje

1. W przypadku wad Towaru stwierdzonych po jego przyjęciu Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze i w sposób zwyczajowo przyjęty. W razie wykrycia lub ujawnienia się wady Towaru, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).

2. Postanowienia wskazane powyżej w punkcie 1 nie mają zastosowania do Konsumenta ani Quasi-Konsumenta, którzy mają prawo zbadać Towar oraz zgłosić reklamację na zasadach i w terminach przewidzianych przez przepisy Rozdziału 5A (art. 43a i nast.) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Nieprzedstawienie przez Konsumenta lub Quasi Konsumenta dokumentu sprzedaży nie jest bezwzględnym powodem do odmowy rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę.

3. Reklamacje mogą być składane za pomocą formularza reklamacji udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce "Reklamacje" albo za pomocą poczty e-mail na adres: sklep@designlight.pl, albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazane w Rozdziale II pkt. 11 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji niezależnie od formy, zawierać musi krótki opis stwierdzonej wady Towaru oraz wskazanie danych kontaktowych (adresu Klienta do dostawy) niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji. Niepodanie tych danych nie wpływa na skuteczność wniesienia reklamacji, ale może wpłynąć na możliwość lub termin rozpatrzenia reklamacji.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania odesłania wadliwego towaru, celem określenia przyczyny i rodzaju wady. Odesłanie towaru nastąpi przez kuriera na koszt Sprzedawcy, w terminie ustalonym przez Sprzedawcę i Kupującego.

5. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, złożone przez Klienta niebędącego Konsumentem ani Quasi-Konsumentem rozpatrywane będą tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu szkodowego spisanego w obecności spedytora, przy odbiorze przesyłki.

6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę.

7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 3. http://www.uokik.gov.pl/ wazne_adresy.php.

8. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy; regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowych;
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą; informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich); porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email: porady@dlakonsumentow.pl;
 4. Konsument może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, ułatwiającej niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 165, s. 1).

VI. Odstąpienie od Umowy i zwroty Towaru

1. Prawo odstąpienia od umowy Jeżeli są Państwo Konsumentem lub Quasi-Konsumentem, mają Państwo prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Design Light Sp. z o.o., Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, sklep@designlight.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, załączonego do regulaminu i jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo Towar przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 • Formularz odstąpienia od umowy– kliknij „TUTAJ”).

VII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Kupującego będącego osobą fizyczną lub osób reprezentujących Kupującego jest Sprzedawca, tj. Design Light Sp. z o.o. z siedzibą w Głuchołazach przy ul. Wrocławskiej 1B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 000459222, zwana dalej również: „Spółką”.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane:

 1.  dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną – w celu realizacji Umowy Sprzedaży między takim Kupującym a Spółką [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
 2. dane osobowe osób reprezentujących Kupującego – w celu realizacji Umowy Sprzedaży między Kupującym a Spółką, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 3. w celu umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną, dokonywania i realizacji zamówień w Sklepie Internetowym, a w razie rejestracji konta - obsługi konta [art. 6 ust. 1 lit. b) RODO],
 4. w celu wykonania prawnych obowiązków Sprzedawcy związanych z obsługą reklamacji, a także obowiązków podatkowych i rachunkowych nałożonych na Sprzedawcę [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO],
 5. dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę, tj. w celu obrony lub dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO],
 6. w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego lub bezpośrednio na adres e-mail Spółki, w oparciu o wyrażoną zgodę na kontakt w sprawie wskazanej w treści korespondencji [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 7. w celu przesyłania poprzez e-mail newslettera, jeżeli wyrażona została na to zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO],
 8. h) w celu pozyskania opinii Klienta na temat Sprzedawcy i zakupu dokonanego w Sklepie Internetowym, jeżeli wyrażona została na to zgoda [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].

3. Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne:

a. Podanie wymienionych poniżej danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub formularzu zamówienia jest konieczne w celu rejestracji konta lub złożenia zamówienia. Niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie umowy, a więc rejestrację konta lub złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym. W celu skorzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezbędne jest podanie co najmniej następujących danych:

 • nazwisko i imię;
 • adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu.

b. Do skorzystania z formularza kontaktowego wystarczające jest podanie adresu poczty elektronicznej.

c. Jeżeli Klient zgłasza żądanie wystawienia faktury VAT w związku z zamówieniem w Sklepie Internetowym – obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest podanie następujących danych, których niepodanie uniemożliwi wystawienie faktury VAT: imiona i nazwiska lub nazwa Klienta i nabywcy Towaru oraz ich adresy, numer identyfikacji podatkowej lub inny numer, za pomocą którego Klient jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,

d. aby otrzymywać newsletter należy podać adres poczty elektronicznej i wyrazić zgodę na otrzymywanie newslettera. Brak zgody na przesyłanie newslettera nie wpływa na możliwość dokonania zamówienia w sklepie internetowym www.designlight.pl. Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne.

e. Jeżeli Klient zgłasza reklamację, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu umożliwienia Sprzedawcy przeprowadzenia procesu reklamacyjnego.

4. Spółka powierza wykonywanie niektórych usług swoim usługodawcom (odbiorcom danych). Z tego względu może nastąpić ujawnienie tym podmiotom danych osobowych w niezbędnym dla danej usługi zakresie. Dotyczy to podmiotów świadczących na rzecz Spółki usługi związane z obsługą płatności, pocztowe, kurierskie, administracyjno-biurowe, informatyczne, hostingowe, prawne, marketingowe lub księgowe.

5. W razie wyrażenia przez Klienta lub osobę go reprezentującą zgody, podany Sprzedawcy adres poczty elektronicznej może zostać przekazany podmiotowi świadczącemu na rzecz Spółki usługi wsparcia systemu oceniania usług świadczonych przez Spółkę w Sklepie w celu przesłania przypomnienia o możliwości wystawienia opinii (więcej informacji znajduje się w Polityce prywatności).

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Okres przechowywania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania. Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy, dane te będą przechowywane przez okres obowiązywania (realizacji) umowy ze Spółką, a także do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, chyba że wystąpi inna podstawa przetwarzania. Przepisy prawa mogą obligować Spółkę do przechowywania danych osobowych przez określony czas, np. w celach rachunkowych.

8. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Dane osobowe przetwarzane w zakresie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy, będą przetwarzane do dnia wniesienia sprzeciwu lub do dnia zrealizowania tego prawnie uzasadnionego interesu. 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. 10. Udzielone zgody można cofnąć w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzania niezbędnego do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, realizowanych przez Spółkę.

12. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

13. Powyższe uprawnienia można zrealizować, zgłaszając je na adres siedziby Spółki lub poprzez e-mail na adres: rodo@designlight.pl

14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 787 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 123 z poźn. zm.).

2. Spory mogące wynikać w związku ze świadczeniem Usług lub realizacją Umów Sprzedaży na podstawie Regulaminu między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 z późn. zm.).

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili korzystania przez Klienta z Usług lub złożenia Zamówienia przez Klienta.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.