Regulamin

 

Regulamin

 

 I. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 15 lipca 2016 r. z poźn. zm.).
 2. Sprzedawca – Design Light Sp. z o. o. z siedzibą w Głuchołazach (48-340), ul. Grunwaldzka 2, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000045922, legitymująca się nadanym numerem NIP: 7532432005 oraz REGON: 161526823, o kapitale zakładowym w wysokości 6.000,00 zł; posiadająca dane kontaktowe: e-mail bh@dlbh.pl, tel. +48 77 408 71 30, fax. +48 77 408 71 31.
 3. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13-sty rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18-tego roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta z Usług lub zamierza zawrzeć albo zawiera ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.
 4. Konsument – Klient/Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem elektronicznym: www.designlight.pl, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Usług oraz zawrzeć Umowę Sprzedaży.
 6. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 7. Towary – produkty wskazane i opisane w Sklepie Internetowym w chwili składania Zamówienia przez Klienta. Wszystkie Towary są nowe i nie posiadają wad prawnych i fizycznych.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Usług oraz zasady zawierania pomiędzy Sprzedawcą a Klientami Umów Sprzedaży.
 2. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dacie korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. Warunkiem korzystania z Usług i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień. Składając Zamówienie Klient równocześnie potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 4. Usługi polegają na:

a)  Nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi przeglądania zawartości Sklepu Internetowego, zapoznawania się z opisami i zdjęciami Towarów,

b)  Nieodpłatnym umożliwieniu Klientowi rejestracji i stworzenia konta klienta, dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce „Moje konto”, za pośrednictwem którego Klient może: składać Zamówienia, sprawdzać status złożonego Zamówienia.

 1. Warunkiem technicznym do korzystania z Usług jest posiadanie przez Klienta narzędzia wyposażonego w kartę graficzną, przystosowanego do korzystania z sieci Internet i posiadającego do niego dostęp. Do zawarcia Umowy Sprzedaży niezbędne jest posiadanie przez Klienta adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu kontaktowego.
 2. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie, odnoszące się do Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu cywilnego.
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Klientów oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudnić funkcjonowanie Sklepu Internetowego lub narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność karną, cywilną lub utratę renomy.
 4.  Klient obowiązany jest do wprowadzenia danych zgodnych z prawdą. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa korzystania ze Sklepu Internetowego w przypadku podania nieprawdziwych danych w Zamówieniu lub w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu.
 6. Sprzedawca oświadcza, że wszelkie uzyskane dane osobowe Klientów, konieczne do realizacji transakcji, będą wykorzystane wyłącznie w tym celu i na zasadach wskazanych w części VII Regulaminu, i nie zostaną udostępnione osobą trzecim.


III. Składanie i realizacja Zamówień

 1. Cena Towaru podana w Sklepie Internetowym wyrażona jest w złotych polskich i jest ceną brutto tj. zawiera podatek VAT. Cena Towaru nie zawiera kosztów dostawy i innych płatności, o których mowa w       Regulaminie.
 2. Umowę Sprzedaży zawrzeć może zarejestrowany i niezarejestrowany Klient poprzez złożenie i opłacenie Zamówienia.
 3. Wyboru Towaru i jego ilości, który ma zostać przedmiotem Umowy Sprzedaży, Klient dokonuje poprzez dodanie Towarów do koszyka Klienta.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący:

       

a)  Zatwierdzi zawartość (w zakresie rodzaju, właściwości oraz ilości Towarów) koszyka Klienta,

b)  Prawidłowo wypełni formularz Zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail,

c)  Określi formę płatności (przelew/pobranie) oraz rodzaj dokumentu sprzedaży (paragon/faktura),

d)  Potwierdzi złożone zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, poprzez aktywację linku przesłanego przez Sprzedawcę w wiadomości e-mail, która została automatycznie wysłana na podany w zamówieniu adres e-mail.

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia  złożone w dni robocze (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) po godzinie 12.00, w soboty, niedziele i święta są  przetwarzane następnego dnia roboczego. Na zapytania telefoniczne i  złożone drogą elektroniczną Sprzedawca odpowiada od poniedziałku do piątku od  godz. 8 do 16.
 1. W przypadku wybrania przez Klienta opcji zapłaty przelewem, Klient w celu zawarcia Umowy Sprzedaży zobowiązany jest dokonać wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy podany poniżej w części IV pkt. 5 Regulaminu lub na przesłanej przez Sprzedawcę fakturze proforma. Płatność powinna nastąpić w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi faktury proforma.
 2. Termin realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, z zastrzeżeniem punktu 7 poniżej,   wynosi od 24 godzin do 3 dni roboczych od daty potwierdzenia złożenia Zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem) albo od daty zaksięgowania zapłaty ceny na rachunku bankowym Sprzedawcy (przy płatności przelewem). Podstawą realizacji Umowy Sprzedaży nie jest przesłane przez Klienta potwierdzenie przelewu.
 3. W przypadku, gdy złożone Zamówienie nie może być zrealizowane w czasie wskazanym powyżej w punkcie 6, oraz gdy dla realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę konieczna jest zmiana zamawianej przez Klienta ilości, Klient zostanie poproszony o dodatkową akceptację podanych warunków. Produkty oznaczone statusem dostępności "na zamówienie" realizowane są pod zamówienie Klienta i termin realizacji może wydłużyć się do 2 tygodni. Produkty oznaczone opisem "wkrótce w sprzedaży" będą wkrótce udostępnione dla Klientów.
 1. Do Towaru Sprzedawca załącza dokument sprzedaży zgodnie z wyborem Kupującego oraz wszystkie pozostałe wymagane prawem dokumenty i informacje, o ile nie zostały wcześniej przesłane przez Sprzedawcę w drodze elektronicznej.
 2. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail faktur elektronicznych, w tym elektronicznych faktur korygujących.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w Zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

 

IV. Warunki dostawy

 1. Zakupione Towary dostarczane są na terenie Polski przez przedsiębiorstwo kurierskie UPS na adres wskazany przez Klienta i na koszt Klienta.
 2. Koszt dostawy na zasadach wskazanych powyżej w punkcie 1 wynosi 15 PLN brutto (przelew) lub 19 PLN brutto (płatność za pobraniem) przy łącznej wadze Towarów nie przekraczającej 30 kg i  jest odrębnie wskazany w dokumencie zakupu. Koszty dostawy Towarów o łącznej wadze powyżej 30 kg oraz do pozostałych krajów będą ustalane indywidualnie po złożeniu Zamówienia, lecz przed zawarciem Umowy Sprzedaży w oparciu o cennik UPS.       Przy równoczesnym zamówieniu większej ilości Towarów Kupujący uiszcza jedną opłatę za dostawę.
 3. W przypadku zamówienia o wartości równej lub przekraczającej 500,00 PLN (zamówienia za pobraniem i płatne przelewem) Sprzedawca w pełni pokrywa koszty dostawy na terenie Polski.
 4. Sprzedawca informuje, iż przesyłki dostarczane są przez firmę UPS w ciągu 48 godzin od momentu nadania. Sprzedawca nie ma wpływu na godzinę  dostarczenia przesyłki (większość przesyłek dostarczana jest w godzinach 11.00 – 17.00).
 5. Dane Sprzedawcy do przelewu: Design Light Sp. Z o.o. ul. Grunwaldzka 2, 48-340 Głuchołazy, m BANK numer rachunku bankowego dla wpłat w złotówkach:PL 23 1140 1788 0000 3333 5800 1001
 6. W tytule przelewu Klient zobowiązany jest podać: dane Kupującego oraz informację: "przelew sklep internetowy"
 7. UWAGA: Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje błędnego wskazania przez Klienta informacji w zakresie danych do faktury bądź adresu dostawy.
 8. Klient, odbierając przesyłkę z Towarem, zobowiązany jest do sprawdzenia stanu przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do Sprzedającego.

 

V. Reklamacje

 1. W przypadku wad Towaru stwierdzonych po jego przyjęciu Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po jego odbiorze i w sposób zwyczajowo przyjęty. W razie wykrycia lub ujawnienia się wady Towaru, Klient zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. Do złożenia reklamacji niezbędne jest przedstawienie dowodu zakupu (paragonu lub faktury VAT).
 2. Postanowienia wskazane powyżej w punkcie 1 nie mają zastosowania do Konsumenta, który ma prawo zbadać Towar oraz zgłosić reklamację na zasadach i w terminach przewidzianych przez przepisy art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego. Nieprzedstawienie przez Konsumenta dokumentu sprzedaży nie jest bezwzględnym powodem do odmowy rozpoznania reklamacji przez Sprzedawcę.
 3. Reklamacje mogą być składane za pomocą formularza reklamacji udostępnionego na stronie internetowej Sprzedawcy w zakładce " Reklamacje" albo za pomocą poczty e-mail na adres: bh@dlbh.pl, albo pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy wskazane w       Rozdziale I pkt. 2 niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie reklamacji niezależnie od formy, zawierać musi krótki opis stwierdzonej wady Towaru oraz wskazanie danych kontaktowych (adresu Klienta do dostawy) niezbędnych do rozparzenia reklamacji.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania odesłania wadliwego towaru, celem określenia przyczyny i rodzaju wady. Odesłanie towaru nastąpi przez kuriera na koszt Sprzedawcy, w terminie ustalonym przez Sprzedawcę i Kupującego.
 5. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, złożone przez Klienta nie będącego Konsumentemrozpatrywane będą tylko i wyłącznie po przedstawieniu protokołu  szkodowego spisanego w obecności spedytora, przy odbiorze przesyłki.
 6. Czas rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni.

 

VI. Odstąpienie od Umowy i zwroty Towaru

1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Design Light sp. z o.o., Grunwaldzka 2, 48-340 Głuchołazy, bh@designlight.pl, Telefon: 48 77 408 71 30, Faks: 48 77 408 71 31) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 • Formularz odstąpienia od umowy– kliknij „TUTAJ”)

 

VII. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Usług oraz zawieraniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych przekazywanych przez Klientów zapisuje i archiwizuje wyłącznie dane osobowe klientów niezbędne do świadczenia na rzecz Klientów Usług oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, to jest w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu zakupu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Klient ma zawsze możliwość dokonania zmian dotyczących swoich danych osobowych. Podawanie przez Klienta danych osobowych przy dokonywaniu Zamówienia odbywa się poprzez Formularz Danych do Wysyłki, który umożliwia bezpieczny przekaz danych pomiędzy przeglądarką internetową a panelem administracyjnym Sklepu Internetowego.
 4. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, iż dane te są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom (z wyłączeniem przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie) oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 28 czerwca 2016 r.).

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z dnia 2016.03.22 z późn. zm.), , ustawy z dnia ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 j.t. z dnia 15 lipca 2016 r. z poźn. zm.).
 2. Spory mogące wynikać w związku ze świadczeniem Usług lub realizacją Umów Sprzedaży na podstawie Regulaminu między Sprzedawcą a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U.2016.1822 j.t. z dnia 9 listopada 2016 r. z późn. zm.).
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili korzystania przez Klienta z Usług lub złożenia Zamówienia przez Klienta.
 4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.