Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

  1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów w związku z korzystaniem z Usług oraz zawieraniem Umowy Sprzedaży jest Sprzedawca.
  2. Sprzedawca, jako administrator danych osobowych przekazywanych przez Klientów zapisuje i archiwizuje wyłącznie dane osobowe klientów niezbędne do świadczenia na rzecz Klientów Usług oraz zawierania i realizacji Umów Sprzedaży, to jest w zakresie niezbędnym do wystawienia dokumentu zakupu oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
  3. Klient ma zawsze możliwość dokonania zmian dotyczących swoich danych osobowych. Podawanie przez Klienta danych osobowych przy dokonywaniu Zamówienia odbywa się poprzez Formularz Danych do Wysyłki, który umożliwia bezpieczny przekaz danych pomiędzy przeglądarką internetową a panelem administracyjnym Sklepu Internetowego.
  4. Jednocześnie Sprzedawca oświadcza, iż dane te są rejestrowane i archiwizowane z należytą starannością, nie są przekazywane żadnym innym podmiotom (z wyłączeniem przedsiębiorstw świadczących usługi kurierskie) oraz są odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922 j.t. z dnia 28 czerwca 2016 r.).


Zawartość schowka

  • Brak produktów